രേഖകള്‍

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വലിയമലയിൽ ഐ എസ് ആർ ഓ യുടെ എൽ പി എസ് സി വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 20/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(72 KB)
ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ജി.പി.ആർ.എസ് ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ 20/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(206 KB)
ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ക്യൂ .ആർ കോഡ് സ്‌കാനർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ 20/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(121 KB)
പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എച്.പി.സി -2019 – വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം 16/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(861 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം – ജില്ലാതലത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നോഡൽ ഓഫീസറുടെ നിയമനം 16/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപെട്ട് ഉള്ളൂർ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 16/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(551 KB)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വലിയമലയിൽ ഐ എസ് ആർ ഓ യുടെ എൽ പി എസ് സി വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു 14/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(237 KB)
ജീവനക്കാര്യം – വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസ്സിസ്റ്റൻറ് തസ്‌തികയിലേക്ക് പ്രൊവിഷണൽ നിയമനം ഉത്തരവാകുന്നു 12/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(388 KB)
11/03/2019-01 11/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(44 KB)
വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് മുൻഗണനാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 06/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)